فن آوران اطلاعات آسام | Asam Information Technology

خانه آموزش

آموزش الکترونیکی یا آموزش و پرورش اینترنتی (برخط) یا یادگیری الکترونیکی شیوه‌ای برای طراحی، تدوین، ارائه و ارزشیابی آموزش است که از قابلیت‌ها و امکانات الکترونیکی برای کمک به یادگیری بهره می‌گیرد. آموزش الکترونیک روش آموزشی است که از زمان پیدایش اینترنت و گسترش این پدیده فناوری و استفاده از قابلیت‌های آن ایجاد گردیده‌است و در حقیقت تکامل یافته شیوه آموزش از راه دور و برطرف‌کننده نیاز انسان‌های کاوشگر و خواهان یادگیری است خصوصاً اینکه زمان و مکان در این شیوه آموزش اختیاری است. نیز این روش اطلاعات را آسان تر و راحت‌تر به انسان می‌رساند.

  • برگزارکننده دوره‌های کاربردی و کارگاه‌های تخصصی مربوط به کلیه تکنولوژی‌ها، راهکارها، تجهیزات و ادوات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین دوره‌های تدوین شده مدیریتی براساس استانداردسازی با سرفصل‌های customize شده در محل استقرار سازمان متقاضی.
  • ارائه مشاوره، پیاده‌سازی و اجرا راهکار آموزش مجازی (E-Learning)